วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด ในการหารือร่วมกันในเรื่องของกิจกรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีทุน 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและเข้าฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 35,000 บาท และประเภทที่ 2 ทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 16,000 บาท นอกจากนี้ได้มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าฝึกงานสหกิจศึกษากับทางบริษัทอีกจำนวน 4 ราย ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ ทางบริษัทจะมีการเข้ามาจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจได้มีส่วนร่วมอีกหลายโครงการด้วยกัน ซึ่ง มทร.อีสาน มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับทางบริษัท เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการรวมถึงได้ฝึกประสบการณ์ ในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิต Hands on

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ