วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผาอีสานประดับ ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ในการเตรียมงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ซึ่งจะนำไปตั้งติดตั้งประดับอาคาร จำนวนมากกว่า 30 ชิ้นงาน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากศิลปินและคณาจารย์ด้านเครื่องปั้นดินเผา โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ