วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางณัชชา สุวรรณวงศ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ผู้แทน ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะทำงานแผนกประสานงานบัณฑิต มทร.อีสาน สำรวจพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง เพื่อเก็บข้อมูลมาประกอบการพิจารณาใช้พื้นที่ เช่น ห้องรับรองกรรมการสักขี กรรมการกำกับแถว กรรมการประสานงานกลางและสวัสดิการ พื้นที่รายงานตัวบัณฑิต ทางเดินแถวบัณฑิต จุดพักคอยสำหรับผู้ปกครอง เวทีพิธี การส่งปกปริญญา ฯลฯ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะนำมาใช้ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป

นายเจนภพ  สุขขุนทด /ภาพ
นางสาวอำภา  ขำคมเขตร /ข่าว

More from my site