วันที่ 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานแสดงสินค้า Northeast Tech 19 งานมหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ในอีสาน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที้งภาครัฐ และเอกชน ณ KORAT HALL ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยในงาน มทร.อีสานได้นำบูธด้านระบบรางและการบินเข้าร่วมจัดแสดง และมีบูธจากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งได้นำ 2 หลักสูตรร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรในงาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ สาขาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน โดยทั้ง 2 หลักสูตร พร้อมเต็มที่ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง ที่ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นสร้างผู้สำเร็จการศึกษาด้านระบบราง เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศไทย

จิตสุภา ประหา /ช่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว และ นวัตกรรมวิชาชีพ /ภาพ

More from my site