สุดจัด! นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.อีสาน สร้างของเล่นวัยเก๋า คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ จากงาน Big Toys 61+ : 2019

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 […]

มทร.อีสาน ได้ผลรวม 86.63 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 256 […]

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน และการประกวดมหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 “อาศิรนาฏกรรมอีสาน”

วันที่ 18 ตุลาคม 256 […]

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

วันที่ 17 ตุลาคม 256 […]