วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรด้านระบบราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลไปเตรียมพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรระบบรางที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป

กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง