โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมสำหรับกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผ้าไหมพื้นเมือง” ของ ผศ.ดร.มาโนช ริทินโย นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร นายอมรศักดิ์ มาใหญ่  ดร.ภรณี หลาวทอง นายพงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก และ นายวินัท พรมแดน ได้รับรางวัล“ผลงานวิจัยดีเด่น” ของการพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยรับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

จิตสุภา ประหา /ข่าว
กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน /ภาพ