วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดแถลงข่าวจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อ นำเสนอการดำเนินงานของ อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริตลอดจนการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งศูนย์หนองระเวียง มีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาอีกแห่งหนึ่งจำนวน 2,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว มทร อีสานได้รับการบริจาคจากท่านพระครูทองมาก อโสโก เจ้าอาวาสวักโตนดและชาวบ้านใกล้เคียง 3 ตำบล เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของ มทร. อีสานเองและต่อสาธารณะชนทั่วไป

ทาง มทร. อีสาน ได้มีการดำเนินการทางวิชาการมาตลอดระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่บางส่วน เป็นที่ฝึกสนามของนักศึกษาในมทร อีสาน ได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นลำดับโดยจัดทำแผนพัฒนาตามระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู่ จนกระทั่งเมือปี พ.ศ.2536 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ มทร. อีสานได้จัดทำส่วนเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งของชาวนครราชสีมา สามารถเข้าไปเยี่ยมเยียน ใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการพักผ่อนหย่อนใจและได้ความรู้ ส่งผลถึงการสร้างจิตสำนึกในการรักทรัพยากร และปัจจุบัน มทร. อีสาน ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีการขยายตัวทางด้านการศึกษามาขึ้นจึงมีปัญหาในเรื่องของความต้องการพื้นที่ มทร. อีสานจึงมีนโยบายในการขยายพื้นที่เพื่อการศึกษาบางส่วนที่เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีไปจัดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว โดยได้มีการจัดทำแผนการดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว

     นอกจากนั้น มทร. อีสาน ได้สำรวจพื้นที่บางส่วน พบว่ามีป่าไม้ที่ควรอนุรักษ์ จึงมีปณิธานที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม จึงขอพึ่งพระบารมีที่จะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และมีส่วนร่วมทำประโยชน์ต่อประเทศชาติในลักษณะที่นอกเหนือจากภารกิจการเรียนการสอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  จึงนำพื้นที่เข้าสนองพระราชดำริ จำนวน 1,000 ไร่ ในบริเวณศูนย์ฝึกสนามดังกล่าว เข้าสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. เช่นกิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมเก็บสำรวจรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร เป็นต้น

ภายในงานจะได้พบการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.), นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 100 แห่ง นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ 127 หน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีเวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประชุมวิชาการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นงานประชุมเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ของนักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ ที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ประมาณ 100 ผลงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 2 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึง 5 ธันวาคม 2562

ด้าน นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเอง ได้มีการร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อได้ทราบว่าปีนี้ทาง มทร.อีสาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมาก็พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ส่วนนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาได้ว่า มีความพร้อมที่จะเป็น Mice City พร้อมที่จะรองรับการจัดประชุม การจัดสัมมนา และการจัดนิทรรศการในทุกภาคส่วนแล้ว และยังเป็นการเชื่อมโยงไปถึงการที่จังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 นี้อีกด้วย

สำหรับในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ อย่างที่ท่านอธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวไปแล้วนั้น จะเห็นว่ามีกิจกรรมที่ในหลายส่วนทั้งด้านวิชาการ นิทรรศการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นกิจกรรมย่อยของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ “เทศกาลหุ่นฟางโคราช” ก็นับได้ว่าสร้างกระแสตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมายเลยทีเดียว โดยหุ่นฟางรูปต่างๆ ก็มีแนวความคิดที่ผูกโยงกับการประชุมวิชาการ 2 แนวคิดหลักคือ “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” และ “บรรพชีวินถิ่นโคราช” และได้มีการสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปทรงต่างกันไป อย่างที่ทุกท่านได้เห็นผู่บริเวณรอบๆ การจัดงานแถลงข่าวนี้

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษา มทร.อีสาน และการแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากทั่วประเทศที่จะร่วมทำการแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน ได้ความบันเทิงและความรู้ไปในคราวเดียวกันรวมถึงการออกร้านจำหน่าย และการแสดงสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ และเทศกาลหุ่นฟาง ที่ มทร.อีสาน ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า 20 ตัว ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง  อ.เมือง   จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-233-000 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก FACEBOOK : นิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ผศ.ดร.วิโรจน์  กล่าวทิ้งท้าย

วารุณี กิตติสุทธิ์ /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site