นวัตกรรมกระบวนการเตรียมเส้นไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไหมพื้นเมือง คว้ารางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” จากเวทีนำเสนอผลงานด้านการวิจัยเพื่อชุมชน

โครงการวิจัย เรื่อง […]