วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสัญจร ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พาณิชยการพระนคร) ซึ่งมีอธิการบดีและผู้บริหารจากเครือข่าย มทร. ทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้เปิดการประชุมโดยได้แจ้งเรื่อง การนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาในอนาคตของกลุ่ม มทร. เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และการประชุมหารือเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา

More from my site