นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้า 2 รางวัล ในการประกวดออกแบบของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ ในโครงการ Big Toys 61+ : 2019 วัยเก๋าเขาเล่นอะไร? ซึ่งจัดโดย สมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีของเล่นสำหรับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม ซึ่งของเล่นต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยลดการเกิดสภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มผู้สูงวัยได้ โดยนักศึกษา มทร.อีสาน ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม จิเหล่น นายอิสราฤทธิ์ ศรีโท (บี) นายวิศรุต ขวัญสง่า (ปาร์ม) นายอดิศร เด่นสุธรรม (เอ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม นิรา นางดวงใจ ดาวมณี นางสาวศิรดา ดาวมณี นายปองพล หมอปะคำ (ตอง) นางสาวชนินาถ ศิริพันธุ์ (ไพลิน)

จิตสุภา ประหา /ข่าว
อาจารย์สิทธิศักดิ์ รัตนประภาวรรณ /ภาพ

More from my site