วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ช.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 โดย ประเภท สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ผลคะแนนรวม 86.63 คะแนน อยู่ในระดับ A และ ผ่าน เกณฑ์การประเมิน โดยเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินในปีที่ผ่านมา คือ ปี 2560 ได้ 77.57 คะแนน และ ปี 2561 ได้ 81.41 คะแนน จะเห็นได้ว่า มทร.อีสาน มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นขึ้นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จิตสุภา ประหา /ข่าว – ภาพ

More from my site