วันที่ 18 ตุลาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรม “การเขียนวาระและรายงานการประชุม” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา นำโดยผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน หัวหน้าสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการจัดทํารายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง โดยมีสาระสําคัญของการประชุม ที่จะต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ตรงประเด็น ทั้งนี้เพราะรายงานการประชุมจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามงานของผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรืออาจใช้เป็นเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

กองพัฒนานักศึกษา /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site