ร่วมพลังจิตอาสา นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างโลหะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำพิธีตักบาตรเทโวโรหณะไว้ต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดท่ามะยม ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2562
วิทยาลัยนวัตกรรม ส่งเสริม และสนับสนุน ให้นักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยฯ แสดงความเป็นผู้มีจิตอาสา เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้เสียสละ และมีจิตอาสา ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ของนักศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีจาก กำลัง ความรู้ ความสามารถ ของ นักศึกษา มทร.อีสาน

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว – ภาพ

More from my site