วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ที่ปรึกษา มทร.อีสาน ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ตินกร ภูวดิน ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมการบินฯ อ.สุบรรณ ทุมมา หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ และอาจารย์ประจำวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมประชุมหารือ ใน “การประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด” ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart Tambon Model)” ในพื้นที่นำร่อง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชนร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) มีกลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาในพื้นที่หน่วยงานเอกชน และชุมชน เพื่อขยายผลกระทบในวงกว้างเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ โดยอาศัยสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความรู้และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP และแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ หรือ Agri-Map ซึ่งเป็น Data Bank รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของชุมชน และเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม พร้อมนำเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม

More from my site