มทร.อีสาน ประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 […]