วันที่ 9 ตุลาคม 2562 รายวิชา กิจกรรมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่ 3 จัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ RMUTI FUNRUN 2019 ณ เส้นทางภายใน มทร.อีสาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นบุคลากร จำนวน 52 คน และนักศึกษา จำนวน 220 คน

โดยมีรายชื่อผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยแต่ละประเภท ดังนี้
ผู้เข้าเส้นชัย ( นักศึกษาชาย )
อันดับที่1 : นาย นันทวัฒน์ คงอุ่น สาขา วิศวกรรมโยธา
อันดับที่2 : นาย จิรัฏฐ์ เกื้อกูล สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อันดับที่ 3 : นาย ธนาธิป สิงห์ปัญญา สาขา เทคโนโลยีโลจิสติกส์
อันดับที่ 4 : นาย ธวัชชัย โอนโคกกรวด สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อันดับที่ 5 : นาย ก้องภพ ตัดพุดซา สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้เข้าเส้นชัย ( นักศึกษาหญิง )
อันดับที่ 1 : นางสาว จีราพร คงบุรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อันดับที่ 2 : นางสาว ณัฐณิชา พรมราช สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อันดับที่ 3 : นางสาว สุวนันท์ ศรีสุข สาขา การตลาด
อันดับที่ 4 : นางสาว กนกวรรณ เภาสลัก สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อันดับที่ 5 : นางสาว อิงกมล ไชยกิตติธาดา สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผู้เข้าเส้นชัย ( บุคลากร )
อันดับที่ 1 : คุณวิทยา ดาวดอน วศ.อุตสาหการ
อันดับที่ 2 : คุณกฤษฎา ทาสันเทียะ วศบ.เมคคาทรอนิกส์
อันดับที่ 3 : คุณฉลอง สวัสดี วทบ.คณิตศาสตร์

จิตสุภา ประหา /ข่าว
Chanisara Nomai MCT /ภาพ

More from my site