วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน จัดงาน HugTravel HugHealth HugHerbs โดยมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องตะโกราย 1 มทร.อีสาน โดยงาน HugTravel HugHealth HugHerbs เป็นโครงการสัมมนาวิชาการบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การดูแลสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อสนับสนุนและยกระดับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล /ภาพ

More from my site