วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มทร.อีสาน โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก หลักสูตรวิศกรรมระบบราง และวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว-ภาพ

More from my site