วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนกงาน และองค์การนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันทั้ง 9 ราชมงคล ชี้แจงระเบียบการแข่งกีฬาแต่ละประเภท และการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งนี้มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้นำชมวีดิทัศน์ พร้อมเข้าดูพื้นที่สนามแข่งขัน ถึงการเตรียมความพร้อม ที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมพร้อมๆ กัน ถึงการเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายได้รับทราบร่วมกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ โรงแรม T PATTAYA HOTEL จังหวัดชลบุรี

กองพัฒนานักศึกษา /ข่าว-ภาพ

More from my site