วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ ดร.มัจดี โต๊ะตาหยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารัญ วรรณะอานนท์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะ เข้าศึกษาดูงานการจัดการทำร่างหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวกับข้องกับระบบขนส่งทางราง จำนวน 2 หลักสูตร คือ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และ ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สอศ. แต่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามรูปแบบของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตรระบบขนส่งทางราง และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ถึงความพร้อมของการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและกำลังคนของประเทศ

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่