วันที่ 25 กันยายน 2562 ทีมนักวิจัย มทร.อีสานโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมนำเสนอและร่วมประชุมกับครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนพิมายวิทยาคม สู่การร่วมมือในการเป็นภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย และเป็นการเปิดโอกาสให้ครู และนักเรียนในพื้นที่ของการทำวิจัย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำวิจัย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในชุมชนของตัวเอง  นำโดย อ.ดร. รังสิมา กุลพัฒน์ (ดูแลด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว) อ.ดร.เมธ์วดี  พยัฆประโคน (ดูแลด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น) ด.ดร. ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ (ดูแลด้านวิศวกรรมและการจัดการทางน้ำ) อ.ดร.จิตรมณี  ดีอุดมจันทร์ (ดูแลทางด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม)  อ.ภัทรศักดิ์  สิมโฮง(ดูแลด้านการจัดการอัตลักษณ์ของชุมชนและการสร้างแบรนด์)  และ อ.วัลลภ  ศรีสำราญ (ดูแลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อ) ในการเล่าเรื่องให้กับครู

          นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการประชุมภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ในการเตรียมจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2562 ซึ่งเป็นการจัดการแสดงแสง สี เสียง ปาจิต อรพิม ตอน อโรคยา…เมตตาแห่งราชันต์ ทั้งนี้ยังเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว “ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย” และโครงการวิจัย ให้กับคนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย และการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ /ข่าว-ภาพ

More from my site