วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ทีมนักวิจัย มทร.อีสานโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  กว่า 20 ท่าน ได้พาภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย (Phimai Heritage Trust) เข้าเรียนรู้กระบวนการ วิธีการพัฒนากับภาคีคนรักเมืองสงขลา (Songkhla Heritage Trust)ซึ่งเป็นภาคีที่กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552 และก่อตั้งองค์กรภาคีในปี 2556 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์กลางที่คนรักเมืองสงขลาทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิด ประสบการณ์ ได้รับรู้และภาคภูมิใจในคุณค่าของเมืองที่อาศัยอยู่ ก่อให้เกิดความหวนแหนมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกันผลักดันให้อนุรักษ์สิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหาย และร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะสร้างสรรค์ให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมรดกของชาติและมรดกโลก

 นอกจากนี้ ดร.จเร  สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้เป็นผู้แนะนำพาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ซึ่ง อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นโบราณสถานของชาติ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมตะวันตก อายุกว่า 100 ปี เดิมเป็นคฤหาสน์ของ พระยาสุนทรานุรักษ์(เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา ต่อมาได้ถูกใช้เป็นสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ใช้เป็นที่พำนักและว่าราชการของพระยาวิจิตรวรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา ต่อมาก็คือ เจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม) ใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช และเป็นศาลากลางจังหวัดตามลำดับ กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนอาคารแห่งนี้เป็นโบราณสถาน และปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานของชาติ ต่อมาจัดให้เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง นอกจากนี้ ยังจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองสงขลาในอดีต

ดร.จเร  สุวรรณชาต พาภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ไปยังศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” (Kid+Dee @ Historic Center) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำให้ “เกิดการคิดอ่าน ในเรื่องที่ดี ๆ” นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ทำงานหรือ Co-Working Space สำหรับพบปะ พูดคุย เรียนรู้ ช่วยส่งเสริมเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งได้เล่าความเป็นมาของการรวมภาคีอนุรักษ์เมืองสงขลาและการเข้ามามีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เดินเมืองเก่าสงขลา ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ายังคงรักษาสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนสงขลาไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นความคลาสสิกของห้องแถวไม้แบบจีน ตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส  แม้กระทั่งอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ของสงขลาไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสงขลา เต้าคั่ว ขนมกระบอก ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ตำนานที่ยังมีชีวิต”

อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ /ข่าว-ภาพ