วันที่ 30 กันยายน 2562 นายคมกริช ธาระวานิช นายพัสกร บุญแจ้ง และ นายชลันธร ท่าหลวง นักศึกษาชั้นที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากโครงการประกวด ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

More from my site