หลังจากที่นักวิจัย มทร.อีสาน ได้ดำเนินโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่ 19-21 กันยายน 2562 ทีมนักวิจัย มทร.อีสานกว่า 20 ท่าน ได้พาภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย (Phimai Heritage Trust) เข้าเรียนรู้กระบวนการ วิธีการพัฒนาเมือง โดยตรงกับกับภาคีอนุรักษ์เมืองปีนัง เมืองมรดกโลก มาเลเซีย โดยมี คุณลิม เกียก เซียง ประธานภาคีอนุรักษ์เมืองปีนัง บรรยายเรื่องการจัดการเมืองมรดกโลก ให้กับกลุ่มนักวิจัย ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ได้ทราบถึงแนวทางในการทำงานต่างๆ ที่นำเมืองจอร์จทาวน์ (Georgetown) เป็นเมืองเอกของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง เข้าสู่มรดกโลก ในวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 เนื่องจากมีภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งในปัจจุบันป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมของปีนังที่ผสมผสานอีกหลายวัฒนธรรมทำให้สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในย่านจอร์จทาวน์เป็นสิ่งที่น่าหลงใหลอยู่เสมออีกทั้งย่านจอร์จทาวน์ เป็นเขตที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ด้วย ถือเป็น Living UNESCO World heritage  ซึ่งภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งที่จะนำเอาแนวทางการปฏิบัติมาสู่การพัฒนาเมืองพิมาย

ดร.รังสิมา กุลพัฒน์ นักวิจัย มทร.อีสาน บรรยายเรื่อง เสียงตะโกนของประชาชนคนตัวเล็ก (The Voiceless People Shout) ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนและการรวมกลุ่มของคนพิมาย ให้กับภาคีอนุรักษ์เมืองปีนัง และผู้ที่สนใจในปีนังเข้าร่วมฟังบรรยาย

          นอกจากนี้ทีมนักวิจัย มทร.อีสาน ยังได้พาภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์ รักษามรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน สถาปัตยกรรมเก่าแก่ สิ่งของ การใช้ชีวิตและอื่นๆ อีกทั้งเมืองนี้ยังมีความกลมกลืนกันของผู้คนที่แม้จะต่างเชื้อชาติศาสนา แต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยมีทั้งชาวจีน (เป็นประชากรส่วนใหญ่บนเกาะปีนัง) ชาวมลายู และชาวอินเดีย จึงได้เห็นศาสนสถานของคนแต่ละเชื้อชาติทั้งศาลเจ้า มัสยิด และวัดแขก กระจายตัวกันอยู่ในเมืองและได้รับการบำรุงรักษาอย่างสวยงามเท่าเทียมกัน

ภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย พบ Khoo Salma นักเขียนทางด้านประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมของปีนัง  และผู้บริหารในกลุ่มภาคีอนุรักษ์เมืองปีนัง Penang Heritage Trust (PHT)  ผู้ร่วมก่อตั้ง Little Penang Street Market  ผ่านเครือข่าย Lestari Heritage Network  ผู้แทน Peranakan Mansion ทายาทตระกูล Khaw (พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองปีนังอย่างมาก  ซึ่งเธอได้ให้แนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาเมือง และการผลักดันสู่เมืองมรดกโลก

อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ /ข่าว-ภาพ

More from my site