วันที่ 25 – 26 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานทางด้านการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิค ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชฟโรเลต บริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด และ ด้านการผลิตชุดไฮดรอลิกส์และชุดฝึกอบรมระบบไฮดรอลิกส์ ณ บริษัท USE FLO-LINE จำกัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลการจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์และเครื่องจักรกลหนัก สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติจาก
1. คุณวันชนะ อูนากูล (General Director) คุณกลมวรรณ รัตนบรรเจิดกุล (Senior Manager) และคุณธนรัตน์ บุญศิริ (ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม) บริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณอดุลย์ มาจันทึก (ผู้จัดการฝ่ายบริการ) บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จำกัด
3. คุณสุรพล จิตต์สว่างดี (Managing Director) บริษัท USE Flo-Line จำกัด
ที่ให้ความอนุเคราะห์การเข้าศึกษาดูงาน การต้อนรับ และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง เผยแพร่