วันที่ 27 กันยายน 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมี พันตำรวจเอก(พิเศษ) จุฬา ชูเวช ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “สุขใจ…วัยเกษียณและอยู่อย่างไรจึงจะเกษียณสุข” และมี นางแก้วใจ โคตะบุตรโต หัวหน้างานสรรหาและสิทธิประโยชน์ กองบริหารงานบุคคล มทร.อีสาน เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์และสวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการ” เพื่อให้ผู้เกษรียณอายุราชการในปีนี้ได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข ทั้งนี้มีผูเเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.อีสาน เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site