อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมเรียนรู้การปฏิบัติงานการตรวจสอบรอยเชื่อมชนิด Aluminothermic welding (atw) ในรางด้วยหลักวิชาวิศวกรรม Non destructive testing โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing for Rail Joint) ในสถานการณ์จริงในภาคสนามกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ทีเอ็นจี โคออพเพอร์เรชั่น จำกัด

อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site