วันที่ 22 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562 “โครงการ MMTh Talent Internship Program 2019” ณ บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร FYI คลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายพชรพล สามชม นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับรางวัล The Best Achievement Award (Developing and Management Product Cars. – Kaizen Transfer Rack Roof Panel) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Morikazu Chokki ตำแหน่ง President & CEO มอบรางวัล และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับ Electronic Vehicle กับผู้บริหารบริษัท และคณบดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะบริหารธุรกิจ /ข่าว – ภาพ

More from my site