วันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสุรนารายณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในการร่วมพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา โดยในครั้งนี้มีศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ทั้งนี้ในการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน เป้นตัวแทนรับมอบป้ายสภากาแฟจังหวัด จาก พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.ศฝร.ภ.3 และ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดย มทร.อีสาน กำหนดจัดการประชุม ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหุ่นฟางโคราชอยู่ในปัจจุบันนี้ รวมถึงในพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน จะมีการจัดงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562 อีกด้วย

วราภรณ์ นามบุตร /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site