วันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการจัดทำแผนงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรมที่ 2 : โครงการทบทวนแผนงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564) ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนงานวิจัยปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีแผนงานวิจัยที่พร้อมจะยื่นขอทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ คุณวัฒนา สมานจิตร ที่ปรึกษา คลัสเตอร์อุตสาหกรรมระบบราง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site