วันที่ 5-6 กันยายน 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้ลงเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้แก่  รศ.น.สพ.ดร.สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์  ดร.วารินทร์  ธนาสมหวัง  คุณธานี  ศุขกลิ่น  และคุณชุติมา  เภตรา  ในการให้ข้อเสนอแนะการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการทั้ง 2 พื้นที่ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ

สำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

สำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน /ข่าว-ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง เผยแพร่

More from my site