วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารและควบคุมโครงการโครงสร้างพื้นฐานและงานวิศวกรรมระบบราง”

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย

1) นายกัมปนาถ มณีโชติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน)
– บรรยายในหัวข้อ การบริหารและการและควบคุมโครงการขุดเจาะอุโมงค์และท่าเทียบเรือ

2) ผศ.ดร.เอกรินทร์ พาพินิจธนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ
– บรรยายในหัวข้อ Computer Aided Engineering for Railway Engineering

ซึ่งได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมจักรกลหนัก สาขาวิศวกรรมระบบราง และ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site