วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ ห้อง 36-301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดย ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดอบรมการติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพีแอลซี ให้กับนักศึกษาในสาขา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติด้วยการใช้เครื่องมือที่มีในงานอุตสาหกรรม สำหรับเสริมสร้างทักษะ สามารถปฏิบัติงานด้านการอ่านผังตู้ควบคุม การเชื่อมต่อสายอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม การเขียนโปรแกรมพีแอลซีควบคุมมอเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับนำความรู้ไปใช้งานได้จริงในการออกสหกิจศึกษา และเป็นทักษะพิเศษทางวิชาชีพด้านระบบอัตโนมัติ

More from my site