สาขาวิศวกรรมอิเล็กฯ จัดอบรมการติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติพีแอลซี เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง

วันที่ 16 – 17 […]