วันที่ 11 กันยายน 2562 มทร.อีสาน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการมาตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ รศ.แพทย์หญิง สุพินดา คูณมี คณะแพทย์ศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในครั้งนี้ ผลปรากฎว่าได้คะแนนรวม 98 คะแนน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ