วันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และความเข้าใจที่ดีต่อด้านศิลปะและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งได้พบปะสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวนกว่า 40 คน สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การศึกษาดูงานสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากนั้นเดินทางไปยังวิทะยาไลสุกสะหวัด โดยได้เข้าพบผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา พร้อมกับเยี่ยมชมการเรียนการสอน เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรนาบง Nabong Agriculture for Development รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างมทร.อีสาน และวิทะยาไลสุกสะหวัด นอกจากนี้ มทร.อีสาน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว National University of Laos และเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลาวนาทรายทองอีกด้วย

More from my site