วันที่ 9 กันยายน 2562 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รวมถึงภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site