วันที่ 4-6 กันยายน2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นำคณาจารย์ของคณะฯ เดินทางไปยังนครเวียงจันทร์ สปป.ลาว เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและให้ข้อเสนอแนะการจัดทำหลักสูตรด้านเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลเกษตรแก่ วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน โดย Mr. Khamsavay Gnommilavong ผู้อำนวยวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัย โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปที่ทางคณะวิศวะฯ มทร อีสาน จะให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมันในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาชุดฝึก รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนั้น คณะวิศวะฯ ยังได้รับเชิญจาก Mr.Khamphai Silaxa ประธานกลุ่มบริษัท DDC Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาแนวคิดการสร้างศูนย์ฝึกด้านเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งทางกลุ่มบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมมือครั้งนี้ โดยการพัฒนาศูนย์ฝึกฯ ในระยะแรกที่จะเร่งดำเนินการ ทางคณะวิศวะฯ จะให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของทางบริษัทให้มีทักษะเฉพาะทางด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนักให้กับทางบริษัท เพื่อกลับมาพัฒนาศูนย์ฝึกในประเทศลาวต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ข่าวและภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง