วันที่ 5 กันยายน 2562 มทร.อีสาน โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือด้านการวิจัยกับ มรภ.นม. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ  โครงการนำร่องร่วมกันทึ่ควรมี เช่น การพัฒนานักวิจัย การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว/ภาพ

More from my site