วันที่ 4 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมประชุมหารือการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม CP ALL จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ รัตนราษี และ ดร.ปิ่นปินันธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และทีมงาน ตัวแทนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้ทรงในการหารือรายละเอียดของการจัดทำหลักสูตร

การหารือในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากคณะ วิทยาลัยนวัตกรรม และตัวแทนด้านหลักสูตรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมหารือ เพื่อดำเนินการในการออกแบบและจัดทำหลักสูตรโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ต่อไป

More from my site