สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้ารับการประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน 1) ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ 3) นายยงยุทธ สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

More from my site