วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมหาหรือกับ Professor Dr. Li Xiaogang ซึ่งเป็น Chief-Professor ของศูนย์ Corrosion and Protection Center ของสถาบัน Institute of Advanced Material and Technology และเป็นประธานของ Chinese Society for Corrosion and Protection และ Professor Dr. Zhang Dawei ที่มหาวิทยาลัย University of Science and Technology Beijing (USTB) ประเทศจีน ในความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกันทางด้าน Corrosion and Protection ในประเทศไทย รวมถึงการส่งอาจารย์ของคณะมาทำ Post Doctoral ทางด้านดังกล่าวที่ประเทศจีน

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

More from my site