วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ) ซึ่งมีอธิการบดีและผู้บริหารจากเครือข่าย มทร. ทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้เปิดการประชุมโดยมีการหารือเรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพ ระหว่าง สมาคมนักผังเมืองไทย กับ มทร. ทั้ง 9 แห่ง โดยนายอาคม เวพาสยนันท์ นายกสมาคมนักผังเมืองไทย นอกจากนี้ มทร.อีสาน ได้พิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งก่อนในส่วนของแผนงบประมาณโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566) ประจำปี พ.ศ. 2562 แผน 2 จำนวนทั้งสิ้นสี่พันล้านบาท

More from my site