วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี และทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาวนานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งการทำความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ร่วมมือกันจัดการศึกษา  2. ร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  3. ร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร  4. ร่วมมือในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 5. ร่วมมือในด้านอื่น ๆ  ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นหลัก เพื่อเป็นพัฒนาจากฐานรากที่จะช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในการนำร่องหลักสูตรครูช่าง ทั้งแบบ Degree และ Non-degree และจะมีการหารือเกี่ยวกับหลักสูตรอื่น ๆ  อีกครั้งในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ในส่วนของการบริการวิชาการท้องถิ่น และในด้านอื่น ๆ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป

More from my site