วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สาขามนุษยศาสตร์(ภาษาไทย) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรม “โครงการเล่าเรื่องเมืองย่าผ่านภาษาไทย” ได้มีการประกวดสุนทรพจน์ การอ่านฟังเสียง และการเขียนเรียงความ ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและนักศึกษากัมพูชาเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

ผู้ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ คือ
นางสาวลักษมี น้ำเพชร สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ผู้ชนิเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง คือ
นางสาวนันทิยา เดชะภิญโญ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ
คือ นายศักรินทร์ ตีเหลา สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

More from my site