โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ทร สาตรา รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทาลัย เป็นประธานในพิธี โดยนายภานุมาส เรืองทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ นอกจากนั้นยังได้นำนวัตกรรมด้านการกู้ภัยและการป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัย มาจัดแสดงและสาธิตให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทดลองใช้ด้วย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วใโครงการกว่า 200 คน

More from my site