วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน เป็นผู้แทน ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เข้าร่วมเปิดงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริม นักเรียนผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (เด็กดีมีที่เรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษา (ภายใต้โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าร่วม ประกอบด้วย มทร.อีสาน มทส. มรภ.นม. และ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และแนวทางการจัดสรรโควตานักเรียนแก่ครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน