วันที่ 24 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ Thailand 4.0 โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานงานซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีกำหนดฝึกอบมระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 และ วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน

More from my site