วันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดพิธีเปิด “ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Fabrication Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” ณ ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication Lab) ชั้น 1 อาคาร 36 มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี และมี รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน การเปิดห้องปฏิบัติการในครั้งนี้

สำหรับห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Fabrication Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรองรับนโยบายของ มทร.อีสานในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่จะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะในการปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จึงได้นำระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) 4 ด้านหลัก ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพวิศวกรรม ได้แก่ 1) Conceive สามารถคิดวิเคราะห์และชี้ปัญหาในทางวิศวกรรมได้ 2) Design สามารถออกแบบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้ 3) Implement สามารถดำเนินการ ประยุกต์ หรือ แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมให้สำเร็จลุล่วงได้ 4) Operate สามารถพัฒนาและควบคุมระบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 12 มาตรฐาน และหนึ่งในมาตรฐานที่สำคัญ คือ Fabrication Lab นั่นเอง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และบูรณาการศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาได้

More from my site